Privacy & Policy

Privacy beleid

Lariwo.nl is zich ervan bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacy recht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. De handelswijze van Lariwo.nl is vanzelfsprekend alvast in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, per 20 mei 2018 van kracht.
 
Deze privacyverklaring is als volgt opgebouwd:
1. Doeleinden van gegevensverwerking (algemeen);
2. Marketingactiviteiten;
3. Beveiligingsniveau;
4. Rechten van betrokkenen;
5. Contactgegevens;
6. Aanpassen privacyverklaring.
 
1. Doeleinden van de gegevensverwerking (algemeen)
Uw persoonsgegevens worden door Lariwo.nl verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met Lariwo.nl. Deze overeenkomsten zien er hoofdzakelijk op het leveren van producten en diensten. Om deze producten en diensten te optimaliseren, kunnen de gegevens tevens worden gebruikt om de diensten van de Lariwo.nl te verbeteren en om de relatie met de klant te beheren.
 
2. Marketingactiviteiten
Lariwo.nl houdt, in het kader van haar marketingactiviteiten, algemene bezoekgegevens bij van haar website bezoekers. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvragen en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.
Daarnaast kunnen klantgegevens worden gebruikt om de klantrelatie te onderhouden. Voorbeelden hiervan zijn het communiceren met bestaande klanten over nieuwe producten, diensten of functies van Lariwo.nl.
 
3. Beveiligingsniveau
Lariwo.nl beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons. Onze contactgegevens zijn opgenomen onder punt 5.
 
4. Rechten van betrokkenen
Indien u een relatie met onze organisatie heeft, kunt u na een schriftelijk verzoek (per e-mail via het onderstaande adres) uw persoonlijke gegevens inzien. Indien het door ons verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten, ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.
 
5. Contactgegevens
U kunt uw vragen en verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens richten tot:
info@lariwo.com

6. Aanpassen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor onze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website (Lariwo.nl) worden gepubliceerd.